یک گام مهم در بازاریابی کسب و کارهای کوچک تعریف گوشه ی بازار خودتان است.